Rodo

Treść informacji o RODO: Administratorem danych osobowych jest QUALITY Nieruchomości Marzenna Klikowska - Kułaga,  z siedzibą w 40-027 Katowice, ul. Opolska 17 lok. 208, mail: kulagamarzenna@gmail.com Przekazane dane osobowe lub dane pozyskane w procesie usługi pośrednictwa są wykorzystywane wyłącznie przez Administratora danych (Marzenna Klikowska- Kułaga) w celu realizacji umowy pośrednictwa oraz obsługi Stron. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, a w zakresie wynikającym ze zgody lub umowy jest dobrowolne, ale brak danych uniemożliwia świadczenie usług. Podstawą przetwarzania danych, jest przepis prawa lub odpowiednio zawarta umowa na świadczenie usług oraz zgoda, jeśli została udzielona. Dane uzyskiwane przez Administratora danych (Stanisław Kułaga) są pozyskiwane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania czynności zleconych przez Stronę (osobę, która zgłasza się do Pośrednika (Administratora danych), Administrator danych (Stanisław Kułaga) nie przekazuje posiadanych danych osobowych osobom niezwiązanym z usługa pośrednictwa, chyba że osoby te działają z pisemnego upoważnienia strony (również w formie elektronicznej),

Administrator informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych.